A Resource for Wisconsin Voters

Voting Guide | Hmong

Read our voting guide: in English | in Spanish | in Hmong

 

Pib Tau

Yog li koj xav pov npav xav tsa hauv Wisconsin…

Koj puas muaj cai yuav mus pov npav xaiv tsa yog tias koj:

 • Yuav muaj hnub nyoog 18 xyoo rau thaum hnub xaiv tsa,
 • Yog ib tus pej xeem hauv Teb Chaws Meskas,
 • Thiab tau los nyob hauv Wisconsin yam tsawg kawg li ntawm 28 hnub ua ntej kev xaiv tsa hauv qhov uas koj npaj siab yuav pov npav xaiv tsa.

Koj yuav tsis tuaj yeem pov npav xaiv tsa hauv Wisconsin yog tias koj:

 • Tau txais kev txiav txim tias muaj kev txhaum thiab tam sim no “tseem nyob rau qib kev khiav ntawv.” Koj tuaj yeem pov npav xaiv tsa dua ib zaug ntxiv thaum uas koj lub rooj sib hais ua tiav lawm (suav nrog ncua sij hawm kev tswj tus cwj pwm los sis rau txim kiag).
 • Tau txais kev tshaj tawm hais tias tsis muaj peev xwm rau sab siab ntsws kev xav los mus pov npav xaiv tsa uas txiav txim los ntawm tus kws txiav txim plaub ntug.
 • Muaj kev tso nyiaj los sis twv txiaj ntawm kev xaiv tsa.

NWS TXHAIS TAU LI CAS TIAS KOM NYOB RAU HAUV WISCONSIN? 

Nws txhais tau tias koj tau nyob hauv Wisconsin yam tsawg kawg li ntawm 28 hnub, thiab koj muaj lub hom phiaj npaj siab los nyob hauv no.  Qhov ntawd tsis tau txhais hais tias koj yuav tsum muaj lub hom phiaj npaj los nyob hauv no mus ib txhis, tsuas yog tias tam sim no koj tseem tsis tau npaj siab yuav tsiv mus.

COV TUB NTXHAIS KAWM HAUV TSEV KAWM QIB SIAB:  

Koj tuaj yeem xaiv seb koj xav pov npav xaiv tsa nyob rau ntawm koj lub tsev kawm ntawv qhov chaw nyob los sis nyob rau ntawm koj niam koj txiv qhov chaw nyob (yeej tsuav tsis yog tag nrho ob qho). Thiab yog tias koj niam koj txiv tsis nyob hauv lub xeev, vim li cas koj thiaj li tsis xav pov npav xaiv tsa rau hauv no? Wisconsin cov neeg ua hauj lwm hauv lub xeev thiab hauv zej zog yuav tawm cov cai uas cuam tshuam rau koj txoj kev kawm thiab kev ua neej hauv niaj hnub nyob tsev kawm ntawv! Puas yog koj yuav tsum tsis txhob hais txog qhov ntawd?

YOG TIAS YAV TAS LOS KOJ TAU TXAIS KEV TXIAV TXIM TIAS MUAJ KEV TXHAUM CAI: 

Koj tsuas yog tsis muaj cai tsim nyog los ntawm kev pov npav xaiv tsa yog tias koj tau txais kev txiav txim tias muaj kev txhaum thiab tseem “tab tom khiav ntaub ntawv,” los sis muaj txim, txawm tias raug kaw, raug txim, los sis nyob hauv kev tswj hwm tus cwj pwm.  Thaum uas koj tiav koj tej ntaub ntawv plaub ntug lawm, koj yuav muaj cai mus pov npav xaiv tsa (tshwj tsis yog koj muaj kev txhaum rau qhov kev ntxeev siab los sis kev xiab nyiaj).

Yog yav tas los koj raug txiav txim tias ua txhaum me ntsis, koj yuav tsis plam koj txoj cai pov npav xaiv tsa.

Puas muaj lus nug dab tsi? Tuaj yeem hu rau peb tau ntawm 608-336-3232.

Rau Npe Mus Pov Npav Xaiv Tsa

Thawj kauj ruam rau kev pov npav xaiv tsa hauv Wisconsin yog kev rau npe mus pov npav xaiv tsa. Txawm tias koj twb tau rau npe lawm los xij, peb xav kom koj kuaj xyuas koj qhov txheej xwm hauv no.

Txoj hauv kev mus rau npe hauv online:

 • Yog tias koj muaj daim ntawv tso cai los sis daim npav ID uas tawm los ntawm DMV hauv Wisconsin uas tseem tsis tau tag sij hawm uas qhia muaj koj qhov chaw nyob tam sim no, koj tuaj yeem rau npe tau rau hauv online ntawm myvote.wi.gov.
 • Tsuas nias rau “Rau Npe Mus Pov Npav Xaiv Tsa (Register To Vote)” thiab ua raws li cov kauj ruam ntawm lub vev xaib.
 • Yog tias koj xav tau kev pab, hu rau peb tau ntawm Tus Xov Tooj Maj Rawm Txog Kev Pab Cuam Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa ntawm 608-336-3232.

Yuav rau npe los ntawm kev xa ntawv hauv pais xab nis li cas:

 • Yog tias koj tsis muaj daim ntawv tso cai DMV uas tawm los ntawm Wisconsin, los sis ID, tsis txhob txhawj! Koj tuaj yeem rau npe tau los ntawm kev xa ntawv hauv pais xab nis.
 • Yog tias koj muaj lub tshuab luam ntawv nyob hauv tsev, luam tawm thiab sau daim foos no.  Yog tias koj tsis muaj lub tshuab luam ntawv, hu rau koj tus kws tuav ntaub ntawv hauv lub nroog thiab thov kom lawv xa ib daim rau koj—lawv yuav xa tuaj rau koj nrog lub hnab ntawv cia xa rov qab uas them nyiaj ua ntej lawm!
 • Thaum koj tau ua tiav daim ntawv thov, nco ntsoov nqa ib daim ntawv theej ntawm koj daim ntawv pov thawj chaw nyob.  Muaj ntau yam uas tsim nyog raws li daim ntawv pov thawj chaw nyob uas tej zaum koj yuav muaj nyob ib qho twg, xws li daim ntawv sau nqi pa roj nkev, hluav taws xob, los sis xov tooj ntawm tes; daim ntawv qhia nyiaj hauv tuam txhab nyiaj txiag los sis npav credit; them nyiaj tshev los sis them nyiaj; ib daim tshev los sis ib daim ntawv tawm los ntawm ib lub chaw hauj lwm hauv zej zog, hauv xeev, los sis tsoom fwv (xws li daim tshev them nyiaj ncaj qha, daim tshev Xaus Saus, Midecare los sis daim ntawv teb ntawm BadgerCare, daim ntawv rau npe tsheb); thiab lwm yam ntxiv. Kuaj xyuas ntu tom ntej no yog tias koj muaj cov nqe lus nug!

Yuav ua li cas sau npe nkag tim ntsej tim muag ntawm koj Tus Neeg Ua Hauj Lwm Lub Chaw Hauj Lwm, thaum Pov Npav Xaiv Tsa Ntxov, los sis hauv thawj hnub los sis hnub xaiv tsa: 

Muaj peb txoj hauv kev sau npe nkag tim ntsej tim muag!

 • Koj tuaj yeem mus rau koj tus kws tuav ntaub ntawv hauv nroog lub chaw hauj lwm mus rau npe nkag tim ntsej tim muag thaum lawv lub sij hawm ua hauj lwm ib txwm ua (tshwj tsis yog lub sij hawm peb hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa).
 • Thaum pib kev pov npav xaiv tsa ntxov, koj kuj tuaj yeem rau npe nkag tau ntawm ib lub chaw pov npav xaiv tsa ntxov twg hauv koj lub nroog thiab tom qab xaiv tsa tim ntsej tim muag kiag thaum ntawd!

Thiab, Wisconsin muaj kev rau npe tib hnub, yog li ntawd yog tias koj xav pov npav tim ntsej tim muag rau hnub xaiv tsa, koj tuaj yeem rau npe nkag rau ntawm koj qhov chaw pov npav thiab tom qab ntawd pov koj daim npav xaiv tsa!

Rau Npe Mus Pov Npav Xaiv Tsa: Daim Ntawv Pov Thawj Chaw Nyob

Txhawm rau mus rau npe pov npav xaiv tsa, koj yuav tsum tau muab daim ntawv pov thawj ntawm qhov chaw nyob hauv Wisconsin uas suav muaj lub npe tag nrho thiab qhov chaw nyob tam sim no hauv Wisconsin.

 • Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb los sis daim npav ID hauv Lub Xeev ntawm Xeev Wisconsin tam sim no thiab tseem siv tau
 • Daim ntawv xauj chaw nyob (yog tias rau npe nkag tim ntsej tim muag)
 • Ib tsab ntawv sib tham twg uas muab xa los ntawm lub chaw hauj lwm ntawm tsoom fwv (piv txwv li, SSI, DMV, daim yuaj kev caij tsheb uas muab xa mus rau koj, daim ntawv thov se rov qab, daim tshev them nyiaj txhawb kev lag luam, tsab ntawv tuaj ntawm lub chaw nyeem ntawv rau pej xeem, lub tsev kawm ntawv rau pej xeem)
 • Daim ntawv sau npe khoom siv hluav taws xob, daim ntawv sau nqi xov tooj ntawm tes, daim ntawv qhia txog lub tuam txhab nyiaj txiag, daim npav credit
 • Daim ntawv nyiaj hli, daim tw ntawv them nqi, los sis daim tshev them nyiaj poob hauj lwm
 • Daim ID Tub Ntxhais Kawm THIAB ib daim ntawv them nyiaj tej nqi ub no uas them hauv hnub tim nyob hauv ncua sij hawm cuaj lub hlis dhau los LOS SIS Daim Ntawv Teev Npe Vaj Tse Chaw Nyob Ntawm Tub Ntxhais Kawm Uas Muaj Daim Ntawv Pov Thawj

Daim ntawv teev npe ntev ntawm cov ntaub ntawv siv tau tuaj yeem nrhiav tau ntawm no.

Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm qhov chaw nyob tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv es lev thos niv yog tias sau npe yam tim ntsej tim muag.

Daim Ntawv Pov Thawj ntawm Qhov Chaw Nyob TSUAS YOG xav tau rau kev zwm npe xwb, tsis yog pov npav xaiv tsa.

Kev Pov Npav Xaiv Tsa Hauv Kev Xa Ntawv Pais Xab Nis (Tsis Tuaj Koom)

Tus uas muaj cai los mus xaiv tsa los ntawm kev xa ntawv pais xab nis thiab yam uas kuv xav tau

 

 • Txhua tus neeg muaj cai xaiv tsa hauv Wisconsin tsim nyog mus pov npav xaiv tsa los ntawm kev xa ntawv pais xab nis—tsis tas yuav muaj kev thov zam txim!
 • Koj tuaj yeem thov koj daim npav xaiv tsa hauv online tau ntawm myvote.wi.gov yog tias koj nkag tau rau khoos phis tawm los sis lub xov tooj smartphone.
 • Koj kuj tuaj yeem thov tau los ntawm kev xa ntawv hauv pais xab nis los sis xa ntawv hauv email.
 • Yog tias koj yeej ib txwm tsis tau mus pov npav xaiv tsa dua li, koj yuav tsum muaj lub peev xwm mus yees daim duab ntawm koj daim npav ID uas muaj duab thiab rub nkag mus rau MyVote los sis theej ib daim es muab xa hauv kev xa ntawv pais xab nis. 
 • Nco tseg tseem ceeb: yog tias yav tag los koj twb tau thov ib daim npav xaiv tsa lawm (xws li Cov Pej Xeem Hauv Wisconsin coob tshaj 2 lab leej uas tau thov lawv cov npav xaiv tsa uas tsis tuaj hauv xyoo 2020 rau Kev Xaiv Tsa Dav tiav lawm!) koj tsis tas yuav xa koj daim npav ID ib zaug ntxiv tshwj tsis yog tias koj rhais tawm lawm xwb! 

 

Txoj hauv kev yuav mus thov cov npav xaiv tsa uas tsis tuaj hauv online

 • Mus rau myvote.wi.gov thiab nyem rau ntawm “Pov Npav Xaiv Tsa Tsis Tuaj Koom”
 • Sau koj lub npe, lub xeem, thiab hnub yug rau
 • Lees paub tias koj lub npe thiab qhov chaw nyob raug lawm thiab nyem rau “Thov Cov Npav Xaiv Tsa Tsis Tuaj Koom”
 • Yog tias qhov no yog koj qhov kev thov cov npav xaiv tsa uas tsis tuaj thawj zaug, los sis koj twb tau rhais tawm los is tau hloov koj lub npe txij li thaum uas koj tau xa koj daim npav ID uas muaj duab mus lawm, koj yuav tsum tau muab ib daim duab ntawm koj daim npav ID uas muaj duab ntxiv nkag mus.  Nyem rau lub pob xim ntsuab “Rub Nkag Daim Npav ID Uas Muaj Duab”, xaiv “yees duab,” los yees daim duab ntawm koj daim ID uas muaj duab, thiab nyem rau “siv daim duab.” 
 • Nco tseg: ua kom paub tseeb tias koj tau yees daim duab ntawm daim ID uas muaj duab uas koj yuav siv mus xaiv tsa tim ntsej tim muag—kev yees duab uas yus yees yus yuav tsis txiav nyob rau ntawm no!  
 • Thaum uas koj daim duab nyob rau ntawd lawm, nyem rau “txuas ntxiv mus”, thiab xaiv cov kev xaiv tsa uas koj xav kom tau txais daim npav xaiv tsa rau lub xyoo no.
 • Thaum kawg, koj yuav tshuaj xyuas koj li kev thov, lees paub tias koj qhov ntaub ntawv raug lawm, thiab nyem rau “Thov Daim Npav Xaiv Tsa.”
 • Koj ua tiav txhua yam lawm!  Thiab yog tias koj muaj teeb meem dab tsi, hu rau peb tau ntawm Tus Xov Tooj Maj Rawm Muab Kev Pab Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232.

 

Txoj hauv kev yuav mus thov cov npav xaiv tsa uas tsis tuaj los ntawm kev xa ntawv pais xab nis

 • Yog tias koj muaj lub tshuab luam ntawv nyob hauv tsev, luam tawm thiab sau daim foos no.  Yog tias koj tsis muaj lub tshuab luam ntawv, hu rau koj tus neeg ua hauj lwm tuav ntaub ntawv hauv nroog thiab thov kom lawv xa ib daim ntawv thov tuaj rau koj.

 

Tsis tas li ntawd koj yuav tsum tau theej koj daim ID uas muaj duab yog tias qhov no yog koj txoj kev pov npav xaiv tsa thawj zaug los ntawm kev xa ntawv pais xab nis los sis yog tias koj twb tau rhais tawm los sis tau hloov pauv koj lub npe txij li thaum koj tau xa koj daim ID zaum kawg nkaus ntawd.  Yog tias koj tsis muaj txoj hauv kev yuav ua tau li ntawd nyob tom tsev, peb xav kom hu xov tooj rau koj lub chaw nyeem ntawv hauv zej zog los sis hu mus rau tus neeg tuav ntaub ntawv hauv nroog saib seb lawv puas tuaj yeem pab tau.  Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau peb Tus Xov Tooj Maj Rawm Muab Kev Pab Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232 los pab koj nrhiav txoj hauv kev daws teeb meem!

Sau Kom Tiav thiab Xa Cov Npav Xaiv Tsa Uas Tsis Tuaj Koom

TXHAWM RAU SAU KOM TIAV COV NPAV XAIV TSA UAS TSIS TUAJ KOOM:

 • Nrhiav ib tug neeg ua pov thawj uas yog Ib Tus Peej Xeem Teb Chaws Meskas thiab muaj hnub nyoog siab dua 18 xyoo—koj tuaj yeem muab ib tug neeg hauv tsev neeg, tus phooj ywg, tus neeg nyob ib ncig hauv zos, los sis tus neeg txawv ntsej txawv muag los tau. 
 • Qhia daim npav xaiv tsa uas tseem tsis tau sau dab tsi rau ntawd rau koj tus neeg ua pov thawj saib. Lawv yuav tsum saib koj sau kom tiav koj daim npav xaiv tsa, tab sis nyob kom nrug deb yog li ntawd lawv thiaj li tsis pom hais tias koj yuav pov npav xaiv tsa tus neeg twg kiag.
 • Thaum koj sau tiav lawm, tais koj daim npav xaiv tsa thiab muab nplaum rau hauv koj lub hnab ntawv lees paub. 
 • Sau kom tiav daim ntawv pov thawj hauv lub hnab ntawv thiab ua kom paub tseeb tias cov kab uas sau cia ua ntej twg ntawd raug tag lawm. 
 • Tom qab ntawd, muab lub hnab ntawv rau koj tus neeg pov thawj thiab ua kom paub tseeb tias lawv sau tiav ntu uas hais txog “Kev Ua Pov Thawj ntawm Tus Neeg Pov Thawj”.  Lawv yuav tsum tau kos npe rau thiab sau lawv qhov chaw nyob kom txhij, suav nrog qhov chaw nyob txoj kev, hauv nroog, thiab hauv xeev. 

 

KEV CEEB TOOM:  ROV KUAJ XYUAS KOJ LUB HNAB NTAWV UA NTEJ KOJ YUAV MUAB TSO RAU HAUV CHAW XA NTAWV PAIS XAB NIS LOS SIS COJ TUAJ MUS POV KIAG!  YOG TIAS KOJ TSIS TAU KOS NPE, KOJ TUS NEEG UA POV THAWJ TSIS TAU KOS NPE RAU KOJ LUB HNAB NTAWV, THIAB TUS NEEG POV THAWJ TSIS TAU SAU QHOV CHAW NYOB KOM TXHIJ RAU, CES NWS YUAV TSIS MUAB SUAV RAU!

Cov thawv pov npav xaiv tsa rau tus neeg tsis tuaj koom tsis raug cai raws li Wisconsin txoj kev cai lij choj. 

 

 • Wisconsin lub tsev hais plaub qib siab hauv xeev Teigen v. WEC txiav txim tias cov thawv pov npav ntawm cov npav xaiv tsa uas tsis raug raws li Wisconsin lub xeev tshooj cai. Yog tsis li ntawd, yuav tsum muab cov ntawv xaiv tsa xa tim ntsej tim muag tuaj rau lub chaw lis hauj lwm ntawm tus kws lis hauj lwm los sis qhov chaw txais kev pov npav xaiv tsa ntxov uas yog lwm txoj hauv kev uas pom zoo, los sis muab xa rau hauv Teb Chaws Meskas kev xa ntawv pais xab nis. 

 

Cov neeg pov npav xaiv tsa uas tsis muaj kev xiam oob qhab yuav tsum xa lawv daim npav xaiv tsa rov qab los ntawm lawv tus kheej.

 

 • Cov neeg pov npav xaiv tsa uas tsis muaj kev xiam oob qhab uas xa lawv cov npav xaiv tsa tim ntsej tim muag tuaj mus rau lub chaw lis hauj lwm ntawm tus kws lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov yuav tsum xa ntawm lawv tus kheej.
  • Yog tias cov neeg pov npav xaiv tsa tab tom xa lawv daim npav xaiv tsa tim ntsej tim muag tuaj ncaj qha rau lub chaw lis hauj lwm ntawm tus kws lis hauj lwm los sis koog xaiv tsa, lawv yuav tsum xa tuaj ntawm lawv tus kheej kiag.  

 

 • Cov neeg pov npav xaiv tsa uas tsis muaj kev xiam oob qhab uas xa lawv cov npav xaiv tsa los ntawm kev xa ntawv pais xab nis yuav tsum muab lawv daim npav xaiv tsa rau hauv lub thawv xa ntawv. 
  • Wisconsin Lub Tsev Hais Plaub Theem Siab tsis kam lees kev txiav txim siab tias seb cov neeg pov npav xaiv tsa puas tau txais kev tso cai thov pab neeg sab nraud kom muab lawv daim npav xaiv tsa tso rau hauv lub thawv xa ntawv, tab sis rau cov neeg pov npav xaiv tsa uas tsis muaj kev xiam oob qhab, yam uas zoo tshaj plaws yuav tsum tau ua yog xa lawv daim npav xaiv tsa ntawm lawv tus kheej hauv kev xa ntawv pais xab nis.

 

Cov neeg pov npav xaiv tsa uas muaj kev xiam oob qhab thiab xav tau kev pab cuam nrog kev xa ntawv hauv kev xa ntawv pais xab nis los sis xa lawv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj vim yog lawv qhov kev xiam oob qhab muaj cai tau txais kev pab raws li Txoj Cai Ntawm Cov Kev Muaj Cai Ntawm Kev Xaiv Tsa.

 

 • Lub tsev hais plaub tsoom fwv tau txiav txim siab thaum Lub Yim Hlis Ntuj Tim 31, 2022 tias cov neeg pov npav xaiv tsa uas xav tau kev pab cuam xa ntawv hauv kev xa ntawv pais xab nis los sis xa rov qab lawv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj tim ntsej tim muag muaj cai tau txais qhov kev pab cuam ntawd.
 • Cov neeg pov npav xaiv tsa uas xiam oob qhab tuaj yeem xaiv ib tus neeg los ua lawv tus neeg pab cuam uas tsis yog tus tswv ntiav hauj lwm ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa los sis tus neeg sawv cev ntawm tus tswv ntiav hauj lwm los sis tus tub ceev xwm los sis tus neeg sawv cev ntawm lub koom haum ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa.
 • Tus neeg pab cuam tuaj yeem xa tus neeg xiam oob qhab daim npav xaiv tsa rau hauv kev xa ntawv pais xab nis rau lawv, los sis nqa ncaj qha mus rau tus kws lis hauj lwm lub chaw hauj lwm los sis koog xaiv tsa rau lawv.
 • Pab Pawg Thawj Coj Tuav Kev Xaiv Tsa Ntawm Wisconsin tau qhia tias cov neeg ua hauj lwm hauv nroog tsis tas yuav tsum tau lees paub qhov kev xiam oob qhab ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa.  
 • WEC tau qhia ntxiv tias cov kws tuav ntaub ntawv tsis tas yuav txheeb xyuas los sis khaws cov ntaub ntawv txheeb xyuas tus kheej ntawm tus neeg pab cuam.

Kev Pov Npav Xaiv Tsa Tim Ntsej Tim Muag

Hauv Hnub Xaiv Tsa, cov txheej txheem kev xaiv tsa muab qhib rau thaum 7 teev sawv ntxov – 8 teev tsaus ntuj. 

 • Nrhiav koj koog xaiv tsa tau ntawm myvote.wi.gov.  
 • Koj yuav tsum tau muab daim npav ID uas lees txais tau qhia ua ntej yuav pov npav xaiv tsa tau.
 • Yog tias koj tseem nyob hauv txoj kab thaum cov txheej txheem kev xaiv tsa kaw lawm, nyob twj ywm hauv txoj kab. Txhua tus neeg sawv ua tej kab thaum kaw lub thawv pov ntawv xaiv tsa sij hawm 8 teev tsaus ntuj yuav tsum raug tso cai rau pov npav xaiv tsa. 
 • Hu rau peb Tus Xov Tooj Maj Rawm Rau Kev Pab Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232 yog tias koj muaj lus nug dab tsi los sis cov teeb meem txog kev pov npav xaiv tsa hauv hnub xaiv tsa.
 • NCO TSEG: Cov chaw xaiv tsa feem ntau hloov mus ntawm ib qhov chaw xaiv tsa mus rau lwm qhov chaw xaiv tsa–ib txwm kuaj xyuas seb koj qhov chaw pov npav xaiv tsa nyob qhov twg ua ntej koj mus pov npav xaiv tsa kom ntseeg tias koj mus yog chaw lawm!

 

COV KEV XAIV RAU KEV POV NPAV XAIV TSA TIM NTSEJ TIM MUAG TSHWJ XEEB

Kev Pov Npav Xaiv Tsa Ntawm Ntug Kev

 

Yog tias koj yog tus neeg laus, mus tsis taus kev, muaj keeb tiv thaiv kab ob hauv lub cev tsis zoo, los sis tsis tas li ntawd tsis tuaj yeem nkag mus rau ntawm cov chaw xaiv tsa, koj yeej muaj cai mus pov npav xaiv tsa rau ntawm ntug kev hauv Hnub Xaiv Tsa uas tsis yog pov npav xaiv tsa rau sab hauv tsev.

 

Txhawm rau mus pov npav xaiv tsa ntawm ntug kev:

 

 • Nco ntsoov nqa koj daim ID uas muaj duab uas tseem siv tau ntawv kom txhij.
 • Tiv tauj cov neeg ua hauj lwm ntawm chaw xaiv tsa nyob sab nraud ntawm koj lub tsheb. Yuav tsum muaj ib daim paib uas muaj tus nab npawb hu tau los sis lub tswb qhov rooj kom nyem tau.
 • Yog tias tsis muaj paib los sis lub tswb siv tsis tau lawm, thov qhia qhov no mus rau Tus Xov Tooj Maj Rawm Rau Kev Pab Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232. Peb pab neeg ua hauj lwm yuav ua hauj lwm nrog koj los daws qhov teeb meem no.
 • Ob tus neeg ua hauj lwm pov npav xaiv tsa yuav los rau ntawm koj lub tsheb thiab pab koj pov npav xaiv tsa yam tsis tau mus sab hauv.

Cov Ntaub Ntawv Ntawm Daim Npav ID Uas Muaj Duab

Wisconsin Cov Neeg Uas Muaj Cai Xaiv Tsa yuav tsum tau qhia daim foos uas lees txais tau ntawm daim npav ID thaum pov npav xaiv tsa tim ntsej tim muag los sis los mus thov daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj.  (Yeej muaj ob peb cov kev zam thiab.) Cov uas muaj feem yog, koj yuav muaj yam tsawg kawg ib ntawm cov foos lees txais ntawm npav ID lawm!  Koj daim npav ID uas muaj daim duab tsis tas yuav qhia txog koj qhov chaw nyob tam sim no.

 

Qee hom ntawm daim npav ID yeej siv tau txawm tias lawv tag sij hawm lawm los xij, tsuav yog tias lawv tau tag sij hawm tom qab kev xaiv tsa dav zaum kawg nkaus (tam sim no, ntawd yog thaum Lub Kaum Ib Hlis Tim 8, 2022):

 • Ib daim ntawv tso cai tsav tsheb uas tawm los ntawm DMV hauv Wisconsin (txawm hais tias koj txoj cai pub tsav tsheb ntawd tau txais kev ncua cia los sis thim tawm lawm los xij)
 • Ib daim npav ID uas muaj duab tawm los ntawm DMV hauv Wisconsin
 • Ib daim ntawv hla teb chaws ntawm Teb Chaws Meskas

 

Cov hom npav ID no yuav tsum tsis txhob tag sij hawm (tab sis tsis tas yuav qhia koj qhov chaw nyob tam sim no):

 

 • Daim npav ID uas muaj duab ntawm tus qub tub rog uas tawm los ntawm Teb Chaws Meskas. Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Haus Ntawm Cov Qub Tub Rog
 • Daim ntawv pov thawj ntawm kev hloov xam xaj uas tawm nyob rau hauv ncua 2 lub xyoo ua ntej hnub xaiv tsa hauv qhov uas koj tab tom yuav pov npav xaiv tsa no
 • Daim ntawv them nyiaj rau kev tsav tsheb los sis daim ntawv them nyiaj rau daim npav ID uas tawm los ntawm WI DMV (siv tau rau li 45 hnub)
 • Wisconsin DMV daim ID daim ntawv them nyiaj uas muaj duab txog qhov txheej txheem kev xa daim ntawv thov (siv tau rau li 60 hnub)

 

Cov hom npav ID no tuaj yeem tag sij hawm thaum twg los tau (txawm tias ua ntej Lub Kaum Ib Hlis Tim 8, 2022 los xij):

 

 • Daim npav ID haiv neeg tsawg uas los ntawm haiv neeg tsawg uas poom zoo los ntawm tsoom fwv nrab hauv Wisconsin
 • Daim npav ID tub ntxhais kawm los ntawm lub tsev kawm ntawv siab los sis tsev kawm ntawv qib siab uas tau txais kev pom zoo hauv Wisconsin, yog tias muaj daim ntawv pov thawj ntawm kev tso npe tam sim no nrog tuaj ua ke

 

LUS SAU CIM TSEG TSHWJ XEEB TXOG TUS TUB NTXHAIS KAWM DAIM NPAV ID:

Ib daim npav ID uas muaj duab los ntawm lub tsev kawm siab, tsev kawm qib siab, los sis tsev kawm qib siab fab kev ua hauj lwm uas tau kev pom zoo lis ntawn Wisconsin, tsuas yog ib daim npav ID uas siv rau kev pov npav xaiv tsa uas siv tau nkaus xwb yog tias nws muaj:

 

 • Koj lub npe
 • Koj daim duab
 • Koj li kev kos npe
 • Hnub tim ua daim npav
 • Hnub tag sij hawm uas qhia tias daim npav yuav tag sij hawm tsis pub dhau ob lub xyoo tom qab ua tawm daim npav no.
 • Yog tias koj daim npav tag sij hawm lawm, koj kuj yuav tsum tau muab daim ntawv pov thawj txog kev tso npe (piv txwv li, tsab ntawv txheeb meej txog kev tso npe, daim ntawv them tus nqi kawm ntawv, los sis lub sij hawm qhia chav kawm)

 

Yog tias koj muaj teeb meem txog kev tau txais daim npav ID uas muaj duab los ntawm koj lub tsev kawm qib siab los sis lub tsev kawm siab, hu rau Tus Xov Tooj Maj Rawm Muab Kev Pab Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232, thiab peb yuav pab koj daws kom tau!

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Yog li ntawd koj thiaj li tau muaj lus nug. Peb thiaj tau cov lus teb!

Hauv qab no yog qee cov lus nug uas feem ntau peb tau txais tas li.  Thiab yog tias koj tsis pom lus teb uas koj xav tau hauv qab no, nco ntsoov tias koj yeej ib txwm tuaj yeem hu rau Tus Xov Tooj Maj Rawm Muab Kev pab Rau Tus Neeg Muaj Cai Xaiv Tsa tau ntawm 608-336-3232!

 

Kuv puas tuaj yeem zwm npe rau hauv Hnub Xaiv Tsa kiag?

 

 • Koj yeej tuaj yeem ua tau kawg! Tsuas nco ntsoov nqa koj Daim Ntawv Pov Thawj Chaw Nyob thiab Daim Npav ID Uas Muaj Duab.

 

Kuv koog xaiv tsa nyob rau qhov twg?

 

 • Koj tuaj yeem nrhiav tau koj koog xaiv tsa ntawm Hnub Xaiv Tsa, ua ke nrog hnub xaiv tsa tom ntej hauv koj lub zej zog, mus rau ntawm lub vev xaib ntawm lub xeev, myvote.wi.gov.  

 

Kuv tuaj yeem nrhiav tau lub chaw ntawm Kev Pov Npav Xaiv Tsa Ntxov hauv kuv lub nroog tau qhov twg?

 

 • Peb muaj ib pab neeg ua hauj lwm pab dawb uas suav sau cov ntaub ntawv no hauv qhov yuav mus txog rau cov kev xaiv tsa hauv txhua zaus, thiab peb nthuav tawm mus rau vote.wisdems.org, yog li ntawd rov kuaj xyuas tov vim tias peb twb mus ze zuj zus mus rau qhov kev xaiv tsa tom ntej no lawm!

 

Koj puas yuav tsum qhia txog Daim Ntawv Pov Thawj Chaw Nyob txhua zaus uas kuv pov npav xaiv tsa?

 

 • Tsis yog! Koj tsuas yuav tsum qhia daim ntawv pov thawj chaw nyob thaum uas koj tab tom rau npe rau thawj zaug, los sis yog tias koj tau rhais tawm thiab yuav tsum tau rov rau npe rau ntawm qhov chaw nyob tshiab. Tab sis koj yeej yuav tsum tau qhia Daim Npav ID Uas Muaj Duab txhua zaus uas koj pov npav xaiv tsa.

 

Kuv puas tuaj yeem pov npav xaiv tsa tim ntsej tim muag yog tias kuv tau thov daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj?

 

 • Yog, tshwj tsis yog tias koj twb tau xa koj daim npav xaiv tsa rov qab lawm. Txawm li cas los xij, yog tias koj tau muab koj daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj uas sau tiav ntawd tso rov qab rau hauv kev xa ntawv pais xab nis lawm los sis muab xa mus rau lub chaw lis hauj lwm ntawn koj tus kws tuav ntaub ntawv, tom qab ntawd koj tsis tuaj yeem pov npav xaiv tsa tim ntsej tim muag vim tias qhov ntawd yuav yog qhov kev pov npav xaiv tsa ob zaug lawm.

 

Kuv tab tom nyob rau qib qhov chaw twg ib ntus uas tsis yog qhov chaw nyob uas rau npe mus pov npav xaiv tsa thiab tab tom muab kuv tsab ntawv xa mus tom ntej. Kuv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj puas yauv tau txais kev xa mus tom ntej nrog kuv lwm cov ntawv?

 

 • Tsis yog! Koj yuav tsum tau thov tias koj daim npav xaiv tsa muab xa mus rau qhov chaw nyob uas koj xav muab nws xa mus—raws li tsab cai kev ruaj ntseg, nws tsis muab xa mus tom ntej nrog koj lwm tsab ntawv. 

 

Kuv daim ntawv tso cai tsav tsheb muaj kuv qhov chaw nyob qub—kuv puas tuaj yeem siv nws tam li yog kuv daim npav ID uas muaj duab rau kev pov npav xaiv tsa?

 

 • Yog lawm! Yog tias koj twb tau rau npe rau ntawm koj qhov chaw nyob tam sim no lawm, koj tuaj yeem siv koj daim npav tso cai tsav tsheb uas muaj koj qhov chaw nyob qub tam li yog daim npav ID uas muaj daim duab. Txawm li cas los xij, yog tias koj tseem tsis tau rau npe rau ntawm koj qhov chaw nyob tam sim no, koj yuav tsum tau rov rau npe tov thiab nqa daim ntawv pov thawj chaw nyob uas muaj koj qhov chaw nyob tam sim no (txhais tau tias, koj daim ntawv tso cai uas muaj koj qhov chaw nyob qub ntawd yuav siv tsis tau lawm). 

 

Kuv xav pov npav xaiv tsa uas siv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj hauv xyoo 2023. Kuv tuaj yeem thov tau kuv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj tau thaum twg?

 

 • Koj tuaj yeem mus rau myvote.wi.gov thiab thov cov npav xaiv tsa uas tsis tuaj rau txhua qhov kev xaiv tsa hauv xyoo no tau kiag tam sim! 

 

Kuv yog ib tug tub ntxhais kawm hauv Wisconsin thiab kuv xav pov npav xaiv tsa ntawm no uas tsis yog ntawm kuv niam kuv txiv lub tsev nyob sab nraud ntawm lub xeev. Kuv puas tuaj yeem ua li ntawd tau?

 

 • Yog lawm! Yog tias koj twb tau nyob hauv Wisconsin no ntev dua 28 hnub ua ntej kev xaiv tsa lawm, koj yeej muaj cai tsim nyog los mus rau npe thiab pov npav xaiv tsa tau ntawm no—thiab nws yeej zoo kawg uas koj xav hais ib los rau ntawm txoj kev cai lij choj uas cuam tshuam rau koj txoj kev kawm hauv Wisconsin. Nco ntsoov tias koj tsis tuaj yeem pov npav xaiv tsa tau hauv tag nrho ob qhov chaw. Kuaj xyuas peb Phau Ntawv Qhia Txog Kev Pov Npav Xaiv Tsa los nus nrhiav txog yam uas koj tuaj yeem siv tam li yog daim ntawv pov thawj chaw nyob thiab daim npav ID uas muaj daub, thiab yog tias koj tseem muaj cov lus nug, hu tau rau peb rau ntawm tus xov tooj maj rawm ntawm 608-336-3232.

 

Kuv puas tuaj yeem thov kom kuv tus txij nkawm/tus khub hauv chav nyob/tus phooj ywg/tus me nyuam nqa kuv daim npav xaiv tsa uas sau tiav mus rau kuv tus kws tuav ntaub ntawv hauv nroog lub chaw lis hauj lwm tau?

 • Tsis tau, tshwj tsis yog koj xav tau kev pab cuam vim yog muaj kev xiam oob qhab. Yog tias koj tsis yog tus neeg xiam oob qhab, lub tsev hais plaub qib siab ntawm lub xeev tau txiav txim siab tias muaj lwm tus neeg xa rov qab koj daim npav xaiv tsa yog muaj kev txhaum cai. Cov npav xaiv tsa tau xa mus tim ntsej tim muag mus rau tus kws lis hauj lwm hauv nroog lub chaw lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov tsuas tuaj yeem ua tau los ntawm tus neeg xaiv tsa tus kheej nkaus xwb.

Qhov no txhais tau li cas hais txog thaum uas kuv yuav tsum thov thiab xa kuv daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj ntawd rov qab?

 

 • Yog tias koj tsis muaj peev xwm xa koj daim npav xaiv tsa mus kiag ntawm tus kheej mus rau koj tus neeg tuav ntaub ntawv lub chaw lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov thiab yuav xav tau kev pab, nco ntsoov mus thov koj daim npav xaiv tsa kom sai li sai tau kom muab tau sij hawm txaus kom tau txais thiab xa rov qab mus dhau ntawm Teb Chaw Meskas qhov kev xa ntawv pais xab nis.

Qhov no txhais tau li cas hais txog thaum uas kuv yuav tsum thov thiab xa kuv daim npav xaiv tsa uas tus neeg tsis tuaj ntawd rov qab?

 • Yog tias koj tsis muaj peev xwm xa koj daim npav xaiv tsa mus kiag ntawm tus kheej mus rau koj tus neeg lis hauj lwm lub chaw lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov thiab yuav xav tau kev pab, nco ntsoov mus thov koj daim npav xaiv tsa kom sai li sai tau kom muab tau sij hawm txaus kom tau txais thiab xa rov qab mus dhau ntawm Teb Chaw Meskas qhov kev xa ntawv pais xab nis.

 

Hauv xyoo 2020, kuv lub nroog tau teeb tsa lub chaw tso ntawv (dropbox) ntawm kuv lub chaw tua hluav taws hauv zos.  Kuv puas tseem tuaj yeem siv nws tau?

 • Tsis tau. Lub tsev hais plaub tau txiav txim tias daim npav xaiv tsa cov thawv pov npav tsis tau kev tso cai raws li lub xeev txoj kev cai lij choj. Cov npav xaiv tsa tsuas tuaj yeem muab xa rov qab los ntawm kev xav ntawv hauv pais xab nis los sis tim ntsej tim muag mus rau tus kws lis hauj lwm lub chaw lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov.

 

Hauv xyoo 2020, kuv tus kws lis hauj lwm tau siv kem xa ntawv pais xab nis uas muab rhais xa mus rau lub tsev loj lis hauj lwm ntawm lub nroog rau cov neeg pov npav xaiv tsa kom xa cov npav xaiv tsa uas tus neeg tsis tuaj ntawd rov qab.  Kuv puas tseem tuaj yeem tso kuv daim npav xaiv tsa rau tov tau?

 • Qhov lus xam pom ntawm lub tsev hais plaub tsis tau teb ncaj qha rau qhov lus nug no, tab sis zoo li tsis tau. Koj yuav tsum hu xov tooj rau koj tus kws lis hauj lwm thiab nug seb qhov no puas tseem yuav muaj tam li yog ib qhov kev xaiv.

 

Nws puas tseem muaj kev nyab xee los mus pov npav xaiv tsa uas tus neeg tsis tuaj koom thiab?

 • Yog, yeej muaj kawg!  Koj tsuas yog yuav tsum nco ntsoov mus thov koj daim npav xaiv tsa uas muaj sij hawm txaus uas yuav xa rov qab, thiab uas koj yuav muaj peev xwm ib qhov yuav xa nws rov qab mus ntawm koj tus kheej kiag mus rau koj tus kws lis hauj lwm lub chaw lis hauj lwm los sis qhov chaw pov npav xaiv tsa ntxov, los sis tso nws rau hauv kev xa ntawv pais xab nis uas muaj lub sij hawm txaus yog li ntawd koj tus kws lis hauj lwm thiaj li tau txais nws tsis pub dhau 8 teev tsaus ntuj hauv hnub xaiv tsa.

 

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias kuv xiam oob qhab thiab tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv lub thawv ntawv los sis kuv tus kws lis hauj lwm lub chaw hauj lwm? 

 • Yog tias koj xav tau kev pab cuam kev xa rov qab koj daim npav xaiv tsa vim tias muaj kev xiam oob qhab, koj txoj cai kom tau txais kev pab cuam ntawd tau txais kev tiv thaiv los ntawm tsoom fwv txoj cai lij choj raws li Txoj Cai Ntawm Cov Kev Muaj Cai Xaiv Tsa.  Cov neeg pov npav xaiv tsa uas xiam oob qhab tuaj yeem thov kev pab cuam kev xa rov qab lawv daim npav xaiv tsa tau.

 

Yog tias kuv xiam oob qhab thiab xav tau kev pab cuam, kuv puas yuav tsum tau xa cov ntaub ntawv kho mob kom tau txais kev pab ntawd?

 • Tsis thas xa li.  Koj tus kws lis hauj lwm yuav tsum tsis txhob thov koj txog cov ntaub ntawv los sis xav kom koj ua pov thawj los sis lees paub qhov tseeb tias koj yog neeg xiam oob qhab.
 • Yog tias koj tus kws lis hauj lwm sim hais kom koj xa cov ntaub ntawv, hu rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Rau Kev Pab Cuam Tus neeg pov npav xaiv tsa Ntawm WisDems ntawm 608-336-3232 thiab peb yuav ua hauj lwm los daws qhov teeb meem nrog koj.

 

Yog tias kuv yog neeg xiam oob qhab thiab xav tau kev pab cuam, kuv tus neeg pab cuam puas yuav tsum tau ua pov thawj rau lawv tus kheej los sis kos npe ib yam dab tsi yog tias lawv xa rov qab kuv daim npav xaiv tsa mus rau tus kws lis hauj lwm lub chaw hauj lwm?

 • Tsis tas li.  Koj tus kws lis hauj lwm yuav tsis tsim nyog xav kom koj tus neeg pab cuam kos npe rau ib yam dab tsi, sau lawv lub npe los sis chaw nyob, lo ssis qhia ID.
 • Feem ntau, koj tus kws lis hauj lwm yuav nug koj tus neeg pab (1) seb lawv puas tau xa rov qab daim npav xaiv tsa sawv cev ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa uas tau thov kev pab vim muaj kev xiam oob qhab, thiab (2) seb lawv puas yog tus neeg pov npav xaiv tsa tus tswv hauj lwm los sis tus neeg sawv cev ntawm tus tswv hauj lwm los sis tus tub ceev xwm los sis tus neeg sawv cev ntawm lub koom haum ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa. Yog tias koj tus neeg pab cuam teb tias yog rau thawj qhov thiab tsis yog rau qhov thib ob, koj daim npav xaiv tsa yuav tau txais kev lees txais.

 

Dab tsi uas tsim nyog tias yog ‘kev xiam oob qhab’?

 • Txoj Cai Ntawm Neeg As Mes Kas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab piav qhia tias qhov kev xiam oob qhab yog “kev puas tsuaj ntawm lub cev los sis kev puas siab puas ntsws uas txwv tsis pub muaj ib los sis ntau yam hauj lwm tseem ceeb hauv lub neej,” suav nrog “kev puas tsuaj uas yog ib ntus los sis hauv kev zam txim” — hauv lwm lo lus, txhua yam tsos mob, suav nrog ib qho uas tsis muaj nyob mus ib txhis, uas txwv koj txoj hauj lwm tseem ceeb hauv lub neej (piv txwv li saib xyuas koj tus kheej, taug kev, sawv, pom, hnov, thiab lwm yam).
 • Nws yog nyob ntawm koj uas yog tus neeg pov npav xaiv tsa los txiav txim seb koj qhov xwm txheej puas ua tau raws li cov qauv cai no. Nco ntsoov tias, cov kws tuav ntaub ntawv yuav tsum tsis txhob thov kom koj los sis koj tus neeg pab cuam qhia qhov pov thawj ntawm kev xiam oob qhab raws li qhov yuav tsum tau txais koj daim npav xaiv tsa.

 

Yog tias kuv xiam oob qhab thiab xav tau kev pab cuam, puas muaj kev txwv rau tus neeg uas kuv tuaj yeem thov kev pab?

 • Koj tuaj yeem thov kev pab yuav luag txhua tus neeg tau. Cov tib neeg uas koj tsis tuaj yeem nug tau yog koj tus tswv hauj lwm los sis tus neeg sawv cev ntawm koj tus tswv hauj lwm, los sis tus tub ceev xwm los sis tus neeg sawv cev ntawm koj lub koom haum.

 

Yog tias muaj ntau tus neeg hauv kuv tsev neeg uas xiam oob qhab thiab xav tau kev pab cuam xa rov qab peb daim npav xaiv tsa, peb puas tuaj yeem siv tib tus neeg los pab peb tau?

 • Tau kawg. Ib tus neeg tuaj yeem ua tus pab cuam rau ntau tus neeg pov npav xaiv tsa tau, yog tias tus pab cuam tsis yog tus tswv haum lwm ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa los sis tus neeg sawv cev ntawm lawv tus tswv hauj lwm los sis tus tub ceev xwm los sis tus neeg sawv cev ntawm lub koom haum ntawm tus neeg pov npav xaiv tsa.

 

Yuav ua li cas yog tias kuv twb tau qhia txog kuv tus kheej tias tau raug kaw yam tsis paub tias yuav tawm thaum twg es kuv thiaj li tau txais daim pav xaiv tsa uas tsis tuaj ntawd muab xa hauv pais xab nis tuaj rau kuv hauv kev xaiv tsa txhua zaus?

 • Cov cai hais txog kev xa daim npav xaiv tsa uas tsis tuaj koom zoo tib yam nkaus seb koj puas tau raug kaw yam tsis paub tias yuav tawm thaum twg los sis yog xwb.  Yog tias koj xiam oob qhab thiab xav tau kev pab kev xa rov qab koj daim npav xaiv tsa vim koj qhov kev xiam oob qhab, koj muaj cai tau txais kev pab ntawd raws txoj cai.  Yog tias koj tsis yog neeg xiam oob qhab, koj yuav tsum xa koj daim npav xaiv tsa rov qab.

 

Puas muaj lus nug dab tsi? Hu rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Tus neeg pov npav xaiv tsa! 

608-336-3232

Paid for by the Democratic Party of Wisconsin, Ben Wikler, Chair